آموزش کددهی به ریموت جک پارکینگی بنینکا

آموزش کددهی به ریموت جک پارکینگی بنینکا

برای کددهی ریموت بلانکو بر روی برد head ابتدا بایستی دکمه PGM بر روی برد را پیدا کنید.

کددهی ریموت بنینکا

کانال اول

برای کددهی کانال اول ریموت BENINCA که برای کارکرد دو لنگه درب اتوماتیک بنینکا مورد استفاده قرار می گیرد. بایستی مراحل زیر را طی کنید.

1- دکمه PGM در بالای برد را دوثانیه نگهدارید.

2- بعد از طی مرحله 1، ال ای دی LED شماره D4 شروع به چشمک زدن می کند.

۳- پس از چشمک زدن ۱۰ ثانیه فرصت دارید تا شستی روی ریموت را فشاردهید.

4- تا زمانیکه LED در حال چشمک زدن سریع می باشد(درصورتیکه ریموتهای دیگری را میخواهید کد دهید) شستی روی ریموتهای دیگر را فشار دهید.

۵- وقتی شستی روی ریموت را فشار داده شد، ۱۰ ثانیه صبر کنید تا برد از حالت کددهی ریموت خارج شود، حال ریموت آماده به کار می باشد.

کددهی ریموت بنینکا کانال دوم

برای کددهی کانال دوم ریموت BENINCA که برای کارکرد خروجی اختیاری برد HEADبایستی مراحل زیر را طی کنید.

1- دکمه PGM در بالای برد را دو بار پشت سر هم سریع فشار دهید.

2- بعد از طی مرحله 1، ال ای دی LED شماره D4 بصورت ثابت روشن می ماند.

3- پس از ثابت ماندن LED نشانگر 10 ثانیه فرصت دارید تا شستی روی ریموت را فشاردهید.

۴- وقتی شستی روی ریموت را فشار داده شد، ۱۰ ثانیه صبر کنید تا برد از حالت کددهی ریموت خارج شود، حال ریموت آماده به کار می باشد.